Οι νέοι κανόνες στα μηχανάκια των delivery -Όλες οι αλλαγές – Τι ισχύειΚοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει νέες προϋποθέσεις για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των διανομέων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα delivery αποτελεί κύριο μέλημα των συναρμόδιων Υπουργείων καθώς πρόκειται για εργαζόμενους που εκτίθενται σε αυξημένου βαθμού κινδύνους ως προς την υγεία και την ασφάλειά τους. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για τους εργαζόμενους στα delivery με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τη ζωή τους και την ευζωία τους.

Η ΚΥΑ υπεγράφη από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Σπανάκη, την υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ενισχύει σημαντικά το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery).

Επίσης ανακοινώθηκε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις σχετικές με τον οδικό χάρτη, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία κατά το χρονικό διάστημα 2022-2027.

Ειδικά στα οχήματα των υπαλλήλων delivery θα πρέπει να διενεργούνται όλες οι επισκευαστικές εργασίες των βλαβών όπως επίσης και τα τακτικά service που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής και τα βιβλία service να φυλάσσονται με ευθύνη του εργοδότη!

- Διαφήμιση -

Επίσης ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για την ειδική ένδυση των χρηστών δικύκλων.

Η ΚΥΑ αφορά στην ορθή συντήρηση των οχημάτων και ορίζει τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας που οφείλει να παρέχει ο εκάστοτε εργοδότης στους διανομείς που απασχολεί, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα επισημαίνεται η εν λόγω ΚΥΑ τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής Κεφαλαίου Α’

1.Επιχειρήσεις, εργασίες και εκμεταλλεύσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ., ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

2.Επιχειρήσεις, εργασίες και εκμεταλλεύσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ., ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής των ιδίων των εργαζομένων, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.


Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας νοείται ως:

1.Μοτοσικλέτα, Μοτοποδήλατο: Τα οδικά οχήματα που ορίζονται ως μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, αντίστοιχα, στο άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ., εφεξής καλούμενα «οχήματα».

2.Εξοπλισμός Προστασίας Εργαζομένου: Κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του κατά τη διανομή προϊόντων ή αντικειμένων με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

3.Έγγραφα και πιστοποιητικά: Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 100 του Κ.Ο.Κ. καθώς και τα απαιτούμενα από τις διατάξεις της παρούσας έγγραφα και πιστοποιητικά.

4.Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου: Γραπτή έκθεση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 όπως ισχύει (εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται συστηματικά όλες οι πλευρές κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται όλες οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και τα μέτρα που πρέ- πει να ληφθούν για να εξαλειφθούν ή να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

1.Οι εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 2 υποχρεούται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν:

α) Άδεια σε ισχύ και πινακίδα κυκλοφορίας στην προ- βλεπόμενη θέση τοποθέτησης.

β) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε ισχύ.

γ) Μόνο για τις μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ με επικολλημένο το σχετικό σήμα στο οποίο φαίνεται ο μήνας και το έτος του επόμενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

δ) Μόνο για τις μοτοσικλέτες, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.

Επιπλέον, ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει και την κατά περίπτωση οχήματος απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια οδήγησης σε ισχύ.

Στα οχήματα πρέπει να διενεργούνται όλες οι επισκευαστικές εργασίες των τυχόν βλαβών τους, καθώς και οι προβλεπόμενες τακτικές και περιοδικές συντηρήσεις (service) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, όπως αυτές καταγράφονται στα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα και στα βιβλία/εγχειρίδια των εν λόγω οχημάτων, που φέρουν την υπογραφή του τεχνίτη, την υπογραφή και σφραγίδα του εκμεταλλευτή του συνεργείου, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του εργοδότη στην έδρα της επιχείρησής του. Οι επισκευαστικές ή/και εργασίες συντήρησης των οχημάτων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο και εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό αδειοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), ή/και συνεργείο/δραστηριότητα όμοιας ειδικότητας που έχει υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του και έχει λάβει σχετικό αποδεικτικό υποβολής αυτής. Οι εργασίες συντήρησης των ανωτέρω οχημάτων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους εξής επί μέρους ελέγχους:

Έλεγχος του συστήματος πέδησης.

Έλεγχος ελαστικών οχήματος.

Έλεγχος ηχητικής προειδοποίησης, φώτων, καθρεπτών και δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης οχήματος.

Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης οχήματος.

Έλεγχος αναρτήσεων οχήματος.

Έλεγχος της στάθμης υγρών του οχήματος.

2.Οι εργοδότες της παρ. 2 του άρθρου 2 οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής των ιδίων, συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις χρήσης και συντήρησης των οχημάτων.

3.Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη οχήματος, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον εργοδότη τους, προκειμένου αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις, κατά περίπτωση, των παρ. 1 και 2.

Εξοπλισμός Προστασίας Εργαζομένων – Είδη και προδιαγραφές

1.Οι εργοδότες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κατά την εργασία τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, τα κατωτέρω:

α) Προστατευτικό κράνος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ. και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αρ. 16703/716/2001 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών κ.α. των προστατευτικών κρανών, για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, καθώς και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση χρήσης αυτών» (Β’ 538) και υπό στοιχεία Ζ3- 654/04.09.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπως ισχύει» (Β’ 1389), καθώς και το πρότυπο ECE 22.06 (full face με αποσπώμενο προστατευτικό κάτω μέρους του προσώπου),

β) πανωφόρι και παντελόνι, κατάλληλα για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσικλέτας έναντι πτώσης (ανθεκτικά στην τριβή, με ειδική προστασία στους ώμους, στους αγκώνες, στα γόνατα και στην πλάτη). Εάν αυτά έχουν και τις προδιαγραφές του ανακλαστικού γιλέκου ή/και της αδιάβροχης προστασίας, τότε οι απαιτήσεις των γ) ή/και ε) ακόλουθων εδαφίων παρέλκουν,

γ) αδιάβροχο ολόσωμης προστασίας,

δ) γάντια,

ε) ανακλαστικό γιλέκο,

στ) προστατευτικά αδιάβροχα υποδήματα.

2.Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την εποχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις ατμοσφαιρικές και καιρικές συνθήκες. Για την επιλογή ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του άρθρου 6 της παρούσας και να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός προστασίας εργαζομένων, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης, και είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (για όσα από τα είδη εξοπλισμού προσωπικής προστασίας περι- λαμβάνονται σε αυτόν), ειδικότερα δε του προστατευτικού κράνους στις διατάξεις της υπ’ αρ. 16703/716/2001 (Β’ 538) υπουργικής απόφασης, καθώς και τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.Τα είδη του εξοπλισμού προστασίας εργαζομένων χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση, σύμφωνα και με τη σωματοδομή του χρήστη. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός εξοπλισμού προσωπικής προστασίας από περισσοτέρους του ενός εργαζομένους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε μια τέτοια χρήση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες. Ο εργοδότης μεριμνά για την ικανοποιητική κατάστασή τους από την άποψη της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων, με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς και με την άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. Ο εργοδότης επιβλέπει την χρήση των ανωτέρω μέσων στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Πηγή: carandmotor.gr

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!