Προσλήψεις 22 ατόμων σε μεγάλο Δήμο της Εύβοιας: Προσοχή – Λήξη προθεσμίας αιτήσεων Τετάρτη 5/7

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
δίμηνης (2) διάρκειας


Ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα:
α)με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με το οποίο “Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών… Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α’ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες”


β)με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με το οποίο “Το προσωπικό που
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 και

- Διαφήμιση -


γ)Την με αριθμ. 173/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών απορριμματοφόρου, δεκαοκτώ (18) ατόμων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας εργατών καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρων και δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Εργατών γενικών καθηκόντων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ως κάτωθι:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου 2 1.Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
2.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3.Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι)
2 μήνες
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδοί
απορριμματοφόρου
18 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 2 μήνες
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 2 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 2 μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
5.Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι)
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:
1.ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipsis@dchalkideon.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
ή
2.με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων και Μεγασθένους 2ος όροφος, στο τμήμα
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του
(www.dimoschalkideon.gr), δηλαδή από Τρίτη 04.07.2023 έως και την Τετάρτη 05.07.2023 και
ώρα 23.59.
Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα , τηλ.2221355129.

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!