Προκήρυξη για ωρομίσθιους καθηγητές ιδ. δικαίου στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων -Η προθεσμία

Την πλήρωση επτά θέσεων καθηγητικού προσωπικού ξένων γλωσσών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2023 -2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου προκήρυξε το Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη σε έντυπη μορφή, προσωπικά οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», οδός Κανελλοπούλου 5 Παπάγου-Αττικής, ΒΣΤ 902, (έναντι Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων) από την 14 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης, ήτοι έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου ή courier, στην ίδια διεύθυνση και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Οι υποβάλλοντες την αίτηση με τα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή θα πρέπει να αποστείλουν παράλληλα ηλεκτρονικό μήνυμα (email), γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία στη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (jliaf@hndgs.mil.gr), προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής από το ΔΙΓΕΔ, χωρίς αυτό να αποτελεί τεκμήριο υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς η ευθύνη για την υποβολή δικαιολογητικών παραμένει στον υποψήφιο.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από το ΔΙΓΕΔ, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00 και στα τηλέφωνα 210 7762680 και 210 7762683.


Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!