Εύβοια: Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για το Παράρτημα ΑΜΕΑ

Έκδοση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της υπηρεσία μας και το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα από Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η υπ’ αρίθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΕ-ΔΕ

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο!